+48 17 852 18 62

Kontakt

BETAKOM Biuro Obsługi Szkoleń

ul. płk. Leopolda Lisa-Kuli 11/24,
35-025 Rzeszów

tel. +48 17 852 18 62 szkolenia@betakom.org

Usuwanie drzew

2017-09-18 12:26:00

Ustawa z dnia 11 maja 2017r. wprowadza w przepisie art. 83f ustawy o ochronie przyrody nowe jednostki redakcyjne, tj. ust. 4 – 20. Z przepisów tych wynika, że właściciel nieruchomości będący osobą fizyczną planujący usunięcie drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązany jest do zgłoszenia takiego zamiaru wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta. W konsekwencji takiego zgłoszenia organ jest zobowiązany do przeprowadzenia oględzin drzewa, z których sporządza się stosowny protokół. Ustawa przewiduje w tym przedmiocie różne formy aktywności organu, a mianowicie sprzeciw w drodze decyzji administracyjnej, postanowienie określające obowiązek uzupełnienia zgłoszenia oraz zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Nowe przepisy określają zasadę, że w okresie 5 lat od dokonania oględzin nie można wystąpić o pozwolenie na budowę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej na działce, na której usunięto drzewo w warunkach określonych w  art. 87f ust. 1 pkt 3a. Zadania organu w tym zakresie to – nałożenie w drodze decyzji obowiązku uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa, jak również kontrola z uwzględnieniem przepisów art. 379 i 380 Prawa ochrony środowiska.

Nowelizacja usunęła z ustawy o ochronie przyrody delegacje dla organów gmin do wydania przepisów lokalnych na podstawie art. 87f ust. 1a, art. 85 ust. 4a i art. 86 ust. 1a, przewidując m.in. określenie w drodze rozporządzenia właściwego ministra wysokości stawek opłat za usunięcie drzewa lub krzewu. Konsekwencją zmian w zakresie zasad usuwania drzew są także zmiany dotyczące wymierzania kar pieniężnych na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

Przedmiotem szkolenia będą wskazane powyżej zmiany w ustawie o ochronie przyrody; szkolenie to uwzględni mające znaczenie dla jego przedmiotu zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego wprowadzone ustawą z dnia 7 kwietnia 2017r. (Dz.U.2017.935)

Powrót do listy aktualności